ترکی استانبولی اتوماتیک آجر ماشین همراه

فارسی-ترکی استانبولی واژه نامه, Glosbeفارسی -- ترکی استانبولی دیکشنری آنلاین در Glosbe. نگاهی به 26454 عبارات و 1237246 خاطرات ترجمه. برای رایگان.ترکی استانبولی اتوماتیک آجر ماشین همراه,لیست ۱۵۰ کلمه و جمله مهم و پرکاربرد در زبان ترکی استانبولی .بهترین وبسایت آموزش ترکی استانبولی. صفحه نخست . و حال ببینید در ترکی استانبولی چطور باید افراد و حالت های مختلف را به کمک واژگان توصیف کنیم: نمایشگر ویدیو . Adınız ne? قطار Tren, اسم من … . Adım… کشتی Gemi, حال شما چطوره؟ Nasılsınız? اتوبوس Otobüs, من خوبم،متشکرم İyiyim , teşekkür ederim. ماشین Araba.ترجمه ترکی استانبولی به فارسی و فارسی به ترکی استانبولیتیم ترجمه ترکی استانبولی شبکه مترجمین ایران آماده خدمت رسانی به شما است.ترجمه ی کلیه ی متون درخواستی شما از ترکی به فارسی و ترجمه از فارسی به ترکی استانبولی . ترجمه ی تخصصی ترکی استانبولی.

طلب الإقتباس

تعليقات

کلمات پر کاربرد ترکی استانبولی در سفر به ترکیه، کلمات روزمره .

18 نوامبر 2017 . کلمات روزمره ترکی استانبولی، کلمات کلیدی ترکی استانبولی در سفر به ترکیه، پرکاربردترین جملات و کلمات ترکی استانبولی در سفر به ترکیه، زبان ترکی استانبولی با تلفظ.

فرهنگ لغات فارسی به ترکی استانبولی

ﺑﮫ ﺗرﮐ. ﯽ. اﺳﺗﺎﻧﺑوﻟ. ﯽ. ١. ﺑﺎ ﻧﺎم. ﺧدا. ﺳﻼم. دوﺳﺗﺎن. ﭘﯾﺷﺗر. ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻟﻣهﮫ ﺗرﮐهﯽ اﺳهﺗﺎﻧﺑوﻟﯽ در ﺧهدﻣﺗﺗﺎن ﺑهودم، اﯾﻧهﮏ ﻧﺳهﺧﮫ ﭘهﯾش ﺑﺗهﺎى ﻓرھﻧهﮓ ﻟﻐهﺎت ﻓﺎرﺳهﯽ ﺑهﮫ. ﺗرﮐﯽ اﺳﺗﺎﻧﺑوﻟﯽ. ﮐﮫ. ﺑراى اوﻟﯾن ﺑﺎر. ﺟﮭت. ﻓﺿﺎى ﻣﺟهﺎزى. ﺗﮭﯾهﮫ . اتفاق کالم görüş birliği. اتفاق نظر tesadüfen, şans eseri. اتفاقا atmosfer. اتمسفر havaküre. اتمسفر ütü yapmak, ütülemek. اتو کردن ütü yapmak. اتو کشیدن.

فرهنگ لغات فارسی به ترکی استانبولی - Turuz

دوستان پیشتر با مکالمه ترکی استانبولی در خدمتتان بودم، اینک نسخه پیش بنای فرهنگ لغات فارسی به. ترکی استانبولی که برای اولین . ابری lti yapmak, uttlemek. اتو کردن ipek. ابریشم ütü yapmak alet; cihaz, arag-gereg اتو کشیدن. ابزار otoban. اتوبان elektronik cihazlar. ابزارهای الکترونیکی otobüs. اتوبوس aptal, ebleh.

فارسی-ترکی استانبولی واژه نامه, Glosbe

فارسی -- ترکی استانبولی دیکشنری آنلاین در Glosbe. نگاهی به 26454 عبارات و 1237246 خاطرات ترجمه. برای رایگان.

لیست ۱۵۰ کلمه و جمله مهم و پرکاربرد در زبان ترکی استانبولی .

بهترین وبسایت آموزش ترکی استانبولی. صفحه نخست . و حال ببینید در ترکی استانبولی چطور باید افراد و حالت های مختلف را به کمک واژگان توصیف کنیم: نمایشگر ویدیو . Adınız ne? قطار Tren, اسم من … . Adım… کشتی Gemi, حال شما چطوره؟ Nasılsınız? اتوبوس Otobüs, من خوبم،متشکرم İyiyim , teşekkür ederim. ماشین Araba.

ترجمه ترکی استانبولی به فارسی و فارسی به ترکی استانبولی

تیم ترجمه ترکی استانبولی شبکه مترجمین ایران آماده خدمت رسانی به شما است.ترجمه ی کلیه ی متون درخواستی شما از ترکی به فارسی و ترجمه از فارسی به ترکی استانبولی . ترجمه ی تخصصی ترکی استانبولی.

ترکی استانبولی اتوماتیک آجر ماشین همراه,

کلمات پر کاربرد ترکی استانبولی در سفر به ترکیه، کلمات روزمره .

18 نوامبر 2017 . کلمات روزمره ترکی استانبولی، کلمات کلیدی ترکی استانبولی در سفر به ترکیه، پرکاربردترین جملات و کلمات ترکی استانبولی در سفر به ترکیه، زبان ترکی استانبولی با تلفظ.

فرهنگ لغات فارسی به ترکی استانبولی

ﺑﮫ ﺗرﮐ. ﯽ. اﺳﺗﺎﻧﺑوﻟ. ﯽ. ١. ﺑﺎ ﻧﺎم. ﺧدا. ﺳﻼم. دوﺳﺗﺎن. ﭘﯾﺷﺗر. ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻟﻣهﮫ ﺗرﮐهﯽ اﺳهﺗﺎﻧﺑوﻟﯽ در ﺧهدﻣﺗﺗﺎن ﺑهودم، اﯾﻧهﮏ ﻧﺳهﺧﮫ ﭘهﯾش ﺑﺗهﺎى ﻓرھﻧهﮓ ﻟﻐهﺎت ﻓﺎرﺳهﯽ ﺑهﮫ. ﺗرﮐﯽ اﺳﺗﺎﻧﺑوﻟﯽ. ﮐﮫ. ﺑراى اوﻟﯾن ﺑﺎر. ﺟﮭت. ﻓﺿﺎى ﻣﺟهﺎزى. ﺗﮭﯾهﮫ . اتفاق کالم görüş birliği. اتفاق نظر tesadüfen, şans eseri. اتفاقا atmosfer. اتمسفر havaküre. اتمسفر ütü yapmak, ütülemek. اتو کردن ütü yapmak. اتو کشیدن.

Pre:سیلیس معدن کوارتز برای فروش
Next:cocrete ماشین سنگ زنی